Suhe će kosti oživjeti…

111

Suhe će kosti oživjeti…

Izraelski Dan neovisnosti naziva se Jom ha’acma’ut. U hebrejskom jeziku, riječ „neovisnost“ (acma’ut) dolazi od «acmi»- „moje kosti“, tako da sam naziv aludira na božje slavno obećanje da će oživjeti „suhe kosti“ Izraelove tako što će u vrijeme Posljednjih dana vratiti židovski narod iz njegovog dugog egzila (Ezekiel 37:1-6). Sine čovječji, mogu li ove kosti oživjeti?

Ali, zašto bi kršćani marili o etničkom Izraelu? Naposlijetku, mnoge kršćanske denominacije promiču svoju verziju „teologije zamjene“ i smatraju da obećanja koja je Bog dao Izraelu sada pripadaju samo njihovoj crkvi… Zato ih postojanje moderne države Izrael ne potiče na zahvaljivanje Bogu, dok neki iz njihovih redova smatraju Izraelov ponovni ulazak na svjetsku scenu smetnjom za njihovu „liberalnu“ teologiju. Možemo uočiti (osobito loš) fenomen takozvanih „kršćanskih“ crkvenih denominacija koje izražavaju anti- izraelske stavove, i čak pozivaju svoje sljedbenike da zaustave investiranje u Izrael zbog „Palestinskog pitanja“ itd.

Ukratko, trebali bismo se brinuti za Izrael jer postojanje židovskog naroda- a posebice nacije Izrael- pokazuje da je Bog vjeran obećanju i savezu kojeg je sklopio s Abrahamom, Izakom i Jakovom (Postanak 15:9-21). Opstojnost židovskog naroda- uprkos tolikoj svjetskoj i sotonskoj mržnji kroz tisućljeća- je izvanredno svjedočanstvo o Božjoj vjernoj ljubavi (Jeremija 31:35-37). Am Israel hai! Neka živi narod izraelski! Izrael je znak „pouzdana milosrđa Davidova“ koje je otkriveno u Ješui, židovskom Mesiji (Izaija 55:1-6). Još i više, sam Novi Zavjet, kako ga je prorekao prorok Jeremija, eksplicitno obećaje opstanak židovskog naroda kroz vijekove (Jeremija 31:35-36):

»Evo dolaze dani« – riječ je Jahvina »kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov« – riječ je Jahvina. »Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana« – riječ je Jahvina: »Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ‘Spoznajte Jahvu!’, nego će me svi poznavati, i malo i veliko« – riječ je Jahvina – »jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.«

«Ovako govori Jahve, koji daje da sunce sja danju, a mjesec i zvijezde da svijetle noću, koji burka more da mu valovi buče – ime mu je Jahve nad vojskama: »Ako se ikad ti zakoni poremete preda mnom« – riječ je Jahvina – »onda će i potomstvo Izraelovo prestati da bude narod pred licem mojim zauvijek! Ako se mogu izmjeriti nebesa gore, i dolje istražiti temelji zemlje, onda ću i ja odbaciti potomstvo Izraelovo zbog svega što počiniše« –riječ je Jahvina.»

Prema ovom teološki kritičnom odlomku, ako si danas vidio da sija sunce ili zvijezde na noćnome nebu, možeš biti siguran da je Božje obećanje da će očuvati potomstvo Izraelovo (zera Jisrael) još uvijek na snazi. I zaista, u svijetu koji će doći, nebeski Jeruzalem će na svojih dvanaest vrata imati ugravirana imena dvanaest izraelskih plemena (Otkrivenje 21:12). Primijetite da je ovo jedino mjesto u cijelom Tanahu (Starom Zavjetu) gdje se otvoreno spominje Novi Zavjet… Ovo je temeljni pasus Pisma za one koji tvrde da su sljedbenici Židovskog Mesije.

Svi blagoslovi koje uživaju kršćani dolaze iz korijena Božjeg saveza sa Izraelom. Ješua, naš Spasitelj, rođen je kao Kralj Židova i otvoreno je rekao da je „ spasenje od Židova“ (Matej 2:2; 27:11; Ivan 4:22). Apostol Pavao je jasno upozorio one koji misle da je crkva „zamijenila“ Izrael: „znaj da ne nosiš ti korijen, nego korijen tebe“ (Rimljanima 11:18). Ova je doktrina toliko važna, toliko temeljna, da se s pravom može reći- tvoje razmišljanje o Izraelu odredit će svako područje tvoje teologije.

(J.J. Parsons)